Bier og plantevernmidler: veiledning for vurdering av risiko

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) har oppdatert sitt veiledningsdokument om hvordan vurdere risiko fra plantevernmidler for honningbier, humler og solitære bier.

Bilde av humle og lindetre

Det reviderte dokumentet er basert på den nyeste vitenskapelige kunnskapen om temaet, og inneholder de mest oppdaterte metodene for å gjennomføre risikovurderinger på dette området.

Dokumentet beskriver blant annet hvordan man vurderer risiko for bier som er utsatt for plantevernmidler i landbruksområder. Det gjør det ved å følge en trinnvis tilnærming for både å vurdere bienes eksponering for plantevernmidler og effekter av eksponeringen.

Dokumentet dekker ulike scenarioer og aspekter som er relevante for risikovurderingen. De inkluderer de ulike tidsskalaene for effekter (akutt og kronisk) og de ulike livsstadiene til bier (voksne og larver). Forfatterne ser også på mulige langtidseffekter ved lave doser, og på bekymringer for potentielt skadelige helseeffekter hos honningbier.

Dokumentet gir også anbefalinger for risiko fra metabolitter og blandinger av plantevernmidler.

I henhold til EU-lovgivningen kan plantevernmidler kun godkjennes etter at en risikovurdering har vist at det middelet ikke har uakspetable effekter på miljøet.

EFSA publiserte sin første veiledning om vurdering av plantevernmidler og risiko for bier i 2013. Den reviderte veiledningen er gjort på oppdrag fra EU-kommisjonen. Det ble opprettet en arbeidsgruppe bestående av ansatte i EFSA og eksterne eksperter. Denne gruppen utførte en evidensbasert kunnskapsoppsummering basert på den nyeste vitenskapelige litteraturen og samlet inn data, oppdaterte kravene for feltstudier og oppdaterte metodene som ble brukt for å vurdere risiko.

I prossen har EFSA engasjert kommisjonen, medlemsland i EU og relevante berørte parter i workshops, informasjonsmøter og konsultasjoner.

13. juni 2023 vil EFSA arrangere et informasjonsmøte for de som er interessert i å lære mer om denne veiledningen.

Les mer på EFSAs nettsider, her. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.