Høring: uttalelse om ikke-monotone dose-responsforhold

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA, har offentlig høring av et forslag til fremgangsmåte for å evaluere mulige ikke-monotone dose-responsforhold for kjemikalier.

EFSA ønsker tilbakemeldinger fra vitenskapsfolk, regulatoriske rådgivende organer og andre interesserte parter innen 4. februar 2021.

Lenke til høringsdokumentet: Draft scientific opinion on biological plausibility of non-monotonic dose responses and their impact on the risk assessment

Konseptet ikke-monoton dose-respons (non-monotonic dose response; NMDR) utfordrer en grunnleggende antagelse i kjemisk risikovurdering, nemlig at skadelige effekter på dyr og mennesker øker med økende dose inntil dosene når et maksimumsnivå . Dette utkastet til vitenskapelig uttalelse er en oppfølging av tidligere arbeid fra EFSA.

Hovedpunktene i utkastet til uttalelse

  • Det finnes ingen gullstandard for statistiske analyser av ikke-monotone dose-responsforhold for kjemikalier. EFSAs eksperter så på ulike tilnærminger og konkluderte med at en kombinasjon av ulike tilnærminger ville være å foretrekke ved evaluering av ‘åpenbare’ ikke-monotone dose-responsforhold.
  • For enkelte biologiske effekter er ikke-monotone dose-responskurver klart plausible, og disse tilfellene er godt dekket av gjeldende risikovurderingsprinsipper.
  • EFSAs forskere har også avdekket andre tilfeller med ‘åpenbare’ ikke-monotone dose-responsforhold på molekylært nivå, og muligens også for noen negative helseeffekter i mennesker.
  • For å dekke disse tilfellene utviklet EFSAs eksperter en fremgangsmåte som de benyttet for to stoffer som anvendes i matkontaktmaterialer – bisfenol A (BPA) og ftalat-forbindelsen DEHP – som eksempler. Deres konklusjon er at det ikke er noen indikasjon på ikke-monoton dose-responssammenheng for BPA, men at det er indikasjoner på en biologisk plausibel ikke-monoton dose-responskurve for DEHP, og at dette bør undersøkes videre i fremtidig arbeid.