Hovedkomiteen og faggruppene

Komiteen har ca. 100 medlemmer som er fordelt på en hovedkomité og elleve faggrupper. Medlemmene har til sammen bred tverrfaglig kompetanse. De er faglig uavhengige og deltar i kraft av sin ekspertise. De representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser.

VKMs medlemmer har kompetanse innen fagområdene biofysikk, bioteknologi, botanikk, ernæring, evolusjonsbiologi, farmakologi, humanmedisin/biologi, jordvitenskap, kjemi, klima og meteorologi, marinbiologi og limnologi, matvitenskap, mikrobiologi, mykologi, plantevitenskap, toksikologi og miljøvitenskap, veterinærmedisin, zoologi og økologi.

Hovedkomiteen

I Hovedkomiteen behandles saker av prinsipiell og overordnet karakter. Hovedkomiteen diskuterer retningslinjer for arbeidet i VKM og sluttbehandler større saker.

Her finner du oversikt over medlemmene i de ulike faggruppene, risikovurderinger, og agenda og referat fra møter i faggruppene.

Dyrehelse og dyrevelferd

Faggruppen vurderer risiko, utarbeider uttalelser og skaffer for eksempel oversikt og kunnskap om smittsomme sykdommer som kan true dyrenes helse. Faggruppen ser også på problemstillinger knyttet til ugunstige produksjons- eller leveforhold for dyr.

Ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi

Faggruppen vurderer nytte og risiko innen fagområdene humanernæring, dietetiske produkter og allergi.

Fôr

Faggruppen vurderer risiko knyttet til fôr til dyr på land og i vann, som produksjonsmetoder, råvarer, tilsetningsstoffer, smittestoffer, genmodifiserte organismer og hvordan fôret påvirker dyrehelse.

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

Faggruppen vurderer risiko ved miljøgifter og andre forurensende stoffer, prosessfremkalte stoffer, naturlige toksiner, og rester av veterinær- og humanmedisinske preparater.

Fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)

Faggruppen vurderer risiko for biologisk mangfold ved innførsel og hold/utsetting av fremmede organismer i Norge. Faggruppen evaluerer også søknader om import/eksport og listeforslag under CITES-konvensjonen.

Genmodifiserte organismer (GMO)

Faggruppen vurderer helse- og miljørisiko ved genmodifiserte organismer og bearbeidet mat og fôr fra/basert på genmodifiserte organismer.

Hygiene og smittestoffer

Faggruppen vurderer risiko innen fagområdet mikrobiologi og hygiene, som forurensning og overføring av mikroorganismer som kan gi sykdom hos mennesker.

Mikrobiell økologi

Faggruppen vurderer miljørisiko ved utsetting/innførsel av mikroorganismer og ved bruk av legemidler som inneholder eller består av genmodifiserte organismer. Faggruppen vurderer også helse- og miljørisiko ved bruk av mikrobiologiske produkter for rengjøring, avløpsrensing, oljesanering mm.

Plantehelse

Faggruppen vurderer risiko ved karanteneskadegjørere og andre skadegjørere som kan redusere avling, kvalitet eller verdi av planter og planteprodukter, og som kan ha negative effekter på økosystemer og naturmangfold.

Plantevernmidler

Faggruppen vurderer risiko for helse og miljø ved bruk av kjemiske eller biologiske plantevernmidler og rester av disse i mat. Faggruppen uttaler seg ikke om nytteverdi for landbruket.

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

Faggruppens arbeidsområder er tilsetnings-, aroma- og produksjonshjelpestoffer, emballasje, materialer og gjenstander i kontakt med mat og drikkevann, kjemikalier som brukes i vannbehandling og rester av vaske- og desinfeksjonsmidler, samt kosmetikk.