Fremmede organismer, handel med truede arter

Faggruppen vurderer om innførsel, utsetting og hold av fremmede organismer kan utgjøre en risiko for biologisk mangfold i Norge. Andre forhold som kan påvirke biologisk mangfold inngår i gruppens arbeid.

Faggruppen utarbeider også risikovurderinger og andre vitenskapelige vurderinger i forbindelse med handel, import og eksport av arter listet under konvensjonen for internasjonal handel med truede arter, CITES-konvensjonen. 

Kontakt

Martin Malmstrøm

Prosjektleder. Phd.

M: 92 42 43 13
Send e-post

Finn risikovurderinger

Her finner du alle publiserte risikovurderinge og risikovurderinger under arbeid fra faggruppen for fremmede organismer, handel med truede arter.


 

Agenda og referat fra møter

Her finner du agenda og referat fra møter i faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter.


Import av rensefisk til bruk i norske oppdrettsanlegg, utsetter norsk biologisk mangfold for moderat risiko. Import rensefisk kan føre til genetiske endringer i lokale bestander, at artene etablerer seg utover der de naturlig hører hjemme, spredning av smittestoffer og at fremmede organismer blir med på kjøpet.

Uavhengig og tverrfaglig

Medlemmene er faglig uavhengige og deltar i kraft av sin ekspertise. De representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser.

Ingen kan instruere komiteen eller sekretariatet i faglige spørsmål.

 

Å vurdere risiko betyr å vurdere sannsynligheten for at en identifisert fare fører til skade, og hvor alvorlig skaden er.