Slik vurderer vi risiko

Å vurdere risiko betyr å vurdere hvor sannsynlig det er at en fare som vi kjenner, fører til skade. I tillegg må vi vurdere hvor alvorlig skaden er.

Gangen i arbeidet

 • Behov

  Behov for risikovurdering kan for eksempel oppstå fordi det er avdekket at en matvare eller et dyrefôr har høyt innhold av et farlig stoff, fordi myndighetene skal utvikle nytt regelverk på et område, eller gi råd til forbrukerne.

 • Bestille

  Mattilsynet eller Miljødirektoratet tar initiativ til en risikovurdering. VKM utformer oppdraget i dialog med oppdragsgiver og beslutter hvilken/hvilke faggrupper som skal gjøre vurderingen. Mattilsynet legger mange av bestillingene til VKM ut på høring. I noen tilfeller tar VKM selv initiativ til en risikovurdering.

 • Vurdere

  VKM beskriver faren som er identifisert, vurderer mulige effekter og beregner eksponeringsnivå. Risikoen vurderes ved å kombinere sannsynligheten for at en skade inntreffer og alvorlighetsgraden av den eventuelle skaden.

  Faggruppene eller Hovedkomiteen er faglig ansvarlig for risikovurderingene. Ved behov hentes også eksterne eksperter inn. Vitenskapelige medarbeidere i sekretariatet er prosjektledere for risikovurderingene.

 • Publisere

  Risikovurderingen ferdigstilles og oversendes Mattilsynet eller Miljødirektoratet med sperrefrist. Når sperrefristen utløper, publiseres risikovurderingen på VKMs nettsider.

Sammenstiller og vurderer

Når vi skal vurdere risiko, går vi gjennom, sammenstiller og vurderer tilgjengelig vitenskapelig dokumentasjon. Vi beskriver faren, vurderer mulige effekter og beregner eksponeringsnivå.

Vitenskapelige resultater og data som VKM benytter i sine risikovurderinger, kommer fra fagfellevurderte vitenskapelige artikler og publiserte dokumenter. Det omfatter risikovurderinger fra nasjonale eller internasjonale virksomheter, og fra nasjonal og internasjonal kartlegging og overvåking. I forbindelse med vurdering av godkjenningssøknader, gjennomgår VKM også dokumentasjon som søker har sendt inn.

VKM følger gjeldende internasjonale prinsipper og metodikk innen fagområdene som faggruppene har ansvar for. 

Uavhengig og tverrfaglig

Medlemmene er faglig uavhengige og deltar i kraft av sin ekspertise. De representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser.

Ingen kan instruere komiteen eller sekretariatet i faglige spørsmål.

 

Bilde av pil