VKM søker medlemmer for 2022 - 2026

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) er en uavhengig komité som utarbeider risikovurderinger og kunnskapsoppsummeringer knyttet til matproduksjon, trygg mat, og miljø.

I kommende periode vil også effekter av klimaendringer inngå i mange av prosjektene.

Søknadsfrist ble forlenget til 6. mars 2022.
VKMs arbeid sikrer at norske myndigheter får et uavhengig, vitenskapelig kunnskapsgrunnlag når de skal ta beslutninger som har betydning for helsemessig trygg mat, matproduksjon og for miljøet.

VKM får oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet. For tiden utredes mulighet for at også Helsedirektoratet kan bli oppdragsgiver.

VKM kan også selv ta initiativ til prosjekter.

Som medlem vil du:

 • bidra til en kunnskapsbasert og bærekraftig samfunnsutvikling
 • utvide din faglige kompetanse og ditt faglige nettverk
 • delta i tverrfaglige prosjekter
 • være medforfatter på vitenskapelige vurderinger

VKM trenger faglig kompetanse på områdene:

 • hygiene og smittestoffer
 • plantevernmidler
 • genmodifiserte organismer (GMO) – mat og fôrproduksjon
 • genmodifiserte organismer (GMO) – legemidler
 • tilsettingsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk
 • forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester
 • fôr
 • ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi
 • dyrehelse og dyrevelferd
 • plantehelse
 • biolgisk mangfold
 • handel med truede arter (CITES)
 • mikrobiell økologi
 • klima

For perioden 2022 – 2026 trenger vi også kompetanse i samfunnsøkonomisk analyse.

For å være medlem:

 • må du ha kompetanse på doktorgradsnivå innen ett eller flere av VKMs fagområder
 • er det ønskelig at du har erfaring med risikovurdering og/eller kunnskapsoppsummering
 • er det ønskelig at du har erfaring fra faglig og/eller tverrfaglig arbeid i komiteer eller arbeidsgrupper

Som medlem deltar du i faggruppemøter, prosjektgrupper ved behov, og i godkjenning av rapporter.

Medlemskap fordrer arbeid mellom møtene. Møtevirksomheten foregår både fysisk og digitalt, og arbeidet godtgjøres etter statens satser.

HOD oppnevner medlemmene

VKMs medlemmer oppnevnes av Helse- og omsorgsdepartementet for fire år av gangen. Medlemmene oppnevnes i kraft av sin faglige kompetanse, og ikke som representanter for egen arbeidsgiver eller andre interesser.

Kontakt