CITES

Handel med pytonslanger og pytonslangeprodukter

Bestilt:

Rapportnr:

Publisering: 13.06.2023

Hovedbudskap:

VKM skal vurdere hvilken effekt internasjonal handel med pytonslanger og pytonslangeprodukter har på bestanden.

Risikovurderingen gjøres på oppdrag fra Miljødirektoratet, og skal brukes i direktoratets behandling av søknader om innførsel og utførsel av pytonslanger og pytonslangeprodukter i Norge.

Oppdrag

Risikovurderingen skal baseres på kriterier i konvensjonen om internasjonal handel med truede arter av ville dyr og planter.

Risikovurderingen er hovedsakelig avgrenset til de pytonslangeartene som har blitt innført til eller utført fra Norge siden 2010. Det dreier seg derfor om 17 arter av familien Pythonidae.

VKM skal blant annet beskrive bestander og trender, nivået av lovlig og ulovlig fangst og avl i fangenskap. Med disse faktorene som bakteppe skal VKM så vurdere trusselen som handel har på bestanden.

Om pytonslange

Handel med slanger er svært utbredt globalt. Millioner av slanger eksporteres for handel som levende dyr til hobbydyr-markedet og som skinn til belter, vesker og sko. I tillegg brukes slanger til tradisjonell medisin og som mat.

Pytonslanger er den dominerende gruppen slanger i kommersiell handel, og arten kongepyton (Python regius) er den CITES-listede slangearten det handles aller mest med.

Slangeoppdrett er utbredt, men for en del arter er det også uttak av ville dyr til handel.

Prosjektgruppe

Prosjektgruppen består av:

Hugo de Boer, medlem av faggruppe for CITES (faglig leder)

Berit Gerkhe, medlem av faggruppe for CITES

Alexander Kopatz, medlem av faggruppe for CITES

Matthew Grainger, medlem av faggruppe for CITES

Jo Skeie Hermansen, VKM-sekretariatet (prosjektleder)

Risikovurderingen skal godkjennes av VKMs faggruppe for CITES. Den skal etter planen publiseres i midten av juni 2023.

Kontakt

Jo Skeie Hermansen

Prosjektleder, ph.d.

M: 482 00 409
Send e-post