Plantevernmidler

Revurdering av maksimale restnivåer av isopyrazam i mat

Bestilt:

Rapportnr:

Publisering: 30.08.2021

Hovedbudskap:

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) skal revurdere de maksimale tillatte nivåene for rester av isopyrazam i mat.

Vurderingen gjøres på oppdrag fra Mattilsynet, og skal løses i samarbeid med Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA.

Isopyrazam

Plantevernmiddelrester i mat kan være en fare for folkehelsen. Derfor har EU et omfattende lovverk om plantevernmiddelrester i mat. Norge fikk tildelt rollen som rapporterende medlemsland for isopyrazam i midten av desember 2018.

Isopyrazam er et soppmiddel som virker mot bladflekksopper og hvetebladprikk. Det brukes på korn og noen andre avlinger, som banan.

Isopyrazam ble introdusert i EU for bruk som aktivt stoff i plantevernmidler i 2013. Godkjenningen utløper 31. mars 2023.

Preparater med isopyrazam er ikke tillatt i Norge.

Prosess for godkjenning av plantevernmidler

Norge er tilsluttet EUs godkjenningsordning for bruk av plantevernmidler gjennom EØS-avtalen, og tok inn EUs regelverk for plantevernmidler i en ny forskrift sommeren 2015.

EU godkjenner aktive stoffer gjennom en gradvis tilnærming:

  • En produsent sender en søknad om godkjenning av et virkestoff til et utpekt rapportørmedlemsland (RMS), sammen med et dossier.
  • Rapportørmedlemslandet utfører en innledende risikovurdering og utarbeider utkast til en vurderingsrapport (DAR) for det nye stoffet, eller en fornyelse av vurderingsrapport (RAR) for et allerede godkjent aktivt stoff.
  • Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, EFSA går gjennom rapportørmedlemslandets første risikovurdering (DAR/RAR) i samarbeid med alle medlemslandene via en offentlig høringsprosess.
  • EFSA oversender sin konklusjon på virkestoffet til EU-kommisjonen.
  • EU-kommisjonen iverksetter en lovgivende beslutning om å ta med/ikke ta med stoffet i EUs liste over godkjente aktive stoffer.

Aktive stoffer er generelt godkjent for en periode på 10 år. Det er mulig for å søke om fornyelse av godkjenningen.

Prosjektgruppen

Hubert Dirven – VKM-medlem, faggruppen for plantevernmidler (faglig leder)

Dagrun Engeset - VKM-medlem, faggruppen for plantevernmidler

Ole Martin Eklo - VKM-medlem, faggruppen for plantevernmidler

Nana Yaa Boahene – prosjektleder, VKM-sekretariatet

Faggruppen for plantevernmidler er faglig ansvarlig for vurderingen. Vurderingen skal etter planen publiseres i mars 2021.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie