Fôr

Tungmetaller i gjødselprodukter – effekt på helse og miljø

Bestilt:

Rapportnr:

Publisering: 11.01.2022

Hovedbudskap:

Mattilsynet ber Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) om å identifisere og beskrive hvilke negative effekter som «tungmetaller» i gjødselprodukter kan ha på helse og miljø i Norge.

Tungmetallene arsen, kadmium, krom, kobber, bly, kvikksølv, nikkel og sink finnes i jorda og som forurensing i gjødselprodukter. Når gjødselprodukter med tungmetaller tilføres jorda over flere år, kan «tungmetallene» lagres i jorda. Det kan ha negative effekter på helse og miljø.

På fagspråk brukes betegnelsen potensielt toksiske elementer istedenfor «tungmetaller».

Nivåer av giftige tungmetaller i landbruksjord

Mattilsynet ønsker VKMs vurdering av følgende spørsmål knyttet til tungmetallene som er nevnt over:

 • Hva vet vi om dagens nivå av disse potensielt toksiske metallene i jordbruksjord?
 • Beskriv mobiliteten til disse potensielt toksiske metallene i jordbruksjord og umiddelbar nærhet til jordbruksjord etter tilførsel av gjødselvarer, og hva vet vi om overføringen til målorganismene i tabell 1?
 • Hvilket nivå av de potensielt toksiske metallene i jordbruksjord gir risiko for negative* effekter på de utvalgte målorganismene i tabell 1?
 • Hva vet vi om dagens eksponering av de aktuelle målorganismene i tabell 1 både når det gjelder nivå og kilder for de potensielt toksiske metallene?
Tabell 1:

Målorganismer

*Negative effekter

Planter

 • Jordbruksplanter til mat og fôr
 • Dyrket matsopp

Svekket spiring og vekst og dermed redusert avling

Dyr

 • Jordlevende organismer
 • Vannlevende organismer
 • Husdyr (ikke kjæledyr) som spiser fôr fra dyrket mark og/eller beitemark som er gjødslet med mineralgjødsel
 • Økotoksikologi (miljørisiko)
 • Økotoksikologi (miljørisiko)
 • Svekket dyrehelse

Mennesker

 • Hele befolkningen og aktuelle undergrupper

Eksponering/inntak, ikke toksikologiske effekter

Prosjektgruppen

Prosjektgruppen består av:

VKMs faggruppe for fôr er ansvarlig for risikovurderingen. Risikovurderingen skal etter planen publiseres i januar 2022.

Kontakt

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

T: 21 62 28 00
@: vkm@vkm.no

 

Postboks 222 Skøyen
0213 Oslo

Organisasjonsnummer:
983 744 516


Nettredaktør: Tanya Kristiansen
Ansvarlig redaktør: Ingrid M. Høie