Hovedkomiteen

VKMs mål- og strategiplan for 2012 til 2014

Bestilt:

Rapportnr: 2012: 10

Publisert: 20.03.2012

Hovedbudskap:

Å levere risikovurderinger av høy vitenskapelig kvalitet er det overordnede målet i mål- og strategiplanen til Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) for 2012 til 2014.

 For å oppnå dette, skal VKM

  • bruke den mest oppdaterte og vitenskapelig begrunnede kunnskapen og metodikken i arbeidet med risikovurderinger, og selv bidra til metodeutvikling
  • ha høy faglig kompetanse og sørge for åpenhet i arbeidsprosessen sørge for dialog og samarbeid med EUs organ for mattrygghet EFSA og andre internasjonale organer som driver med risikovurderinger
  • ha effektivt og velfungerende sekretariat og komite.

VKM utarbeider uavhengige, vitenskapelig risikovurderinger for Mattilsynet innen områdene trygg mat, dyrehelse, dyrevelferd, plantehelse og kosmetikk, og vurderinger av miljørisiko knyttet til genmodifiserte organismer (GMO) for Direktoratet for naturforvaltning. VKM kan også ta opp saker på eget initiativ, og er norsk kontaktorgan for EFSA. «Trygg mat og kosmetikk, friske dyr og planter» er VKMs visjon for sitt arbeid.

VKM er faglig uavhengig og underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Komiteen består av mer enn 80 uavhengige vitenskapelige eksperter. De er til daglig ansatt i ulike fagmiljøer rundt om i landet og deltar i kraft av sin ekspertise. Ingen har instruksjonsrett over komiteen i faglige spørsmål. VKM har et sekretariat på 16 personer som bistår komiteen faglig og praktisk.

VKM har hittil i 2012 publisert åtte risikovurderinger og har ytterligere 40 vurderinger under arbeid.

En risikovurdering innebærer en grundig gjennomgang, sammenstilling og vurdering av vitenskapelig kunnskap og data som fremkommer i forskningsresultater og -litteratur, nasjonalt og internasjonalt. Den består av fire elementer: Fareidentifikasjon, farebeskrivelse, eksponering og risikobeskrivelse. Risikovurderingene danner faglig grunnlag når Mattilsynet skal vurdere å iverksette tiltak, og inngår som basis for råd som Mattilsynet og Direktoratet for naturforvaltning gir sine overordnede departementer.

Kontakt

Jan Alexander

Medlem av faggruppen for forurensinger, naturlige toksiner og medisinrester. Dr.Med.

T: 90 62 23 16