Kongens fortjenstmedalje til Leif Sundheim

Professor og tidligere forskningssjef og direktør Leif Sundheim ble 12. januar 2018 tildelt Kongens fortjenstmedalje for sin store innsats for forskning og undervisning innen plantevern og plantehelse.

Sundheim har vært involvert i undervisning og veiledning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i over 50 år. Han har blant annet bygget opp en moderne undervisning av høy kvalitet innen plantepatologi. Han forstod tidlig verdien av å ta i bruk bioteknologi innen sitt fagområde, og hentet inn kunnskap om molekylærbiologiske metoder fra USA.

VKM-medlem
Sundheim har vært medlem av VKMs faggruppe for plantehelse (opprinnelig plantehelse og plantevernmidler) siden 2004. Han ledet gruppen fra 2007 til 2014 og var i samme periode også medlem av VKMs hovedkomité.

Sundheim har bidratt i det internasjonale arbeidet med plantehelserisiko, som i den europeiske myndighet for næringsmiddelkontroll, EFSA, sin arbeidsgruppe om ”Emerging risks”(2008-2009) og i the European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO). Sundheims bidrag i Artsdatabankens svarteliste over fremmede organismer i Norge er også relevant for plantehelserisiko.

- Leif Sundheim har vært en pionér i arbeidet til VKM. Hans faglige vitenskapelige tyngde og engasjement har vært sentralt for kvaliteten på arbeidet til faggruppen for plantehelse, og også viktig for VKMs omdømme, sier VKMs direktør Lars E. Hanssen.

- Vi er svært takknemlige og stolte over å ha en slik kapasitet i vår midte.

Les mer om tildelingen på NIBIOs sider.